Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Étonnant: Les fanatiques contre la voile, ils voilent souvent leur propre identité… [FR] | Main | Toch jammer, dat de rechtbank paranoïde 'getuige-deskundige' Spencer in het Wilders-proces niet hoort... [NL] »
Sunday
May022010

Toch wel gek, dat wie het hardst roept om een sluierverbod, zelf z'n identiteit versluiert... [NL]

Nog net op de valreep, keurde het op ontbinding staande Belgische parlement donderdag  een burka-verbod goed.

Om te voorkomen, dat de maatregel zou lijken op iets wat met discriminatie te maken heeft, leunt de ontwerp-wetstekst aan bij verbodsbepalingen op het dragen van maskers en andere dingen, die de herkenbaarheid van bij voorbeeld demonstranten kunnen belemmeren.

Daarom worden uitzonderingen voorzien op momenten, dat het bij voorbeeld Carnaval is. Dan mag het wel.

Dietmar Näher, de Stuttgartse luis in de pels van de haatblog PI, had vandaag een briljant idee. Wat zouden al die anonieme (pseudonieme) blog-auteurs en -reageerders, die zich zo opwinden over de onherkenbaarheid van burka-draagsters, ervan zeggen, als ook het versluieren van je identiteit op het internet verboden zou worden?

Voor mij hoeft het niet, hoor.

Maar de redenen die de burka-vijanden opgeven voor de noodzaak om het dragen van het ding te verbieden, kunnen net zo goed worden toegepast op henzelf. Kijk maar:

  • - Anoniem blijven, is een uiting van onderdrukt-zijn door het sociale systeem. En dat hoeft toch helemaal niet meer hier, nu we de volle vrijheid van meningsuiting hebben? Het is een restant van de bekrompen ideologieën die heersten, toen de Verlichting er nog niet was. Dat hoort in onze vrije westerse maatschappij niet meer thuis.
  • - Anoniem schrijven en schelden is zich onttrekken aan het toezicht van de democratische orde- en wetshandhavers, die we immers zelf hebben gekozen en met macht hebben bekleed, om de democratie, die we met zoveel moeite bevochten hebben, te beschermen tegen anonieme onverlaten?

Dietmar voorziet een heftige actie voor behoud van het anonimiteits-recht van de kant van de burka-bevechters, mocht het ooit komen  tot een dergelijke maatregel tegen achterlijke gebruiken als schuilnamen.

Maar het zou ook een idee kunnen zijn, om te bepalen, dat het ALTIJD carnaval is. Dan ben je in één keer van het probleem af.

Dat zou niet eens origineel zijn. In de woelige tijd aan het einde van de Middeleeuwen bepaalden de carnavalsvierders in het Franse Romans en (in 1511) in de toenmalige hoofdstad van de bourgondische Lage Landen, Brussel, op Aswoensdag, dat het gewoon carnaval bleef. Prins Carnaval verving de plaatselijke autoriteit op blijvende basis. En de uitgelaten burgers stoeiden rond zoals je op schilderijen van Bruegel nog kunt zien.

En, trouwens, wat te doen met die 49 PVV-kandidaten, die dwang-versluierd en met een spreek-verbod door het leven moeten gaan? Ze dragen allen een virtuele burka!

Als ze wel wat zouden mogen zeggen, zouden ze zeggen, dat ze het vrijwillig doen. Maar dat zeggen burka-draagsters ook.

Het is een kwestie van cultuur, zou je Wilders na kunnen zeggen. Het PVV-carnaval leunt op een oude paternalistische-, tribale- zwijg-cultuur.
Zoiets als de maffia, eigenlijk.
----------
(Deze column verscheen eerder bij krapuul en bij De Lage Landen)

(Hij verschijnt in het Frans hier, op Toto Le Psycho en bij L'Europe Chez Soi, dus ook At Home in Europe-Euractiv)PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>