Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Velika Plana en Stari Hrast - goede en slechte multiculti Servië (NL) | Main | Naar Regensburg, Bayern [NL] »
Wednesday
Jul252012

Een westelijke tak van de zijderoute

De zijderoute is meer dan 3000 jaren oud. Ze functioneerde al tijdens de Romeinse keizers. Zijde en andere exotische producten arriveerden in (bij voorbeeld) Aleppo. De joodse familie van de apostel Paulus, Romeinse burgers in een kleinaziatische kuststad, zorgden voor verder transport naar het Westen. De route via de Donau en de Main naar Frankfurt en verder naar Keulen (Colonia Agrippina) ) was het westelijke einde van de Ost-Westliche Diwan (JWF Goethe). De zijderoute bestaat nog steeds. In Europa wordt ze bediend door voornamelijk Turkse expeditiebedrijven. Ik zie ze langskomen. Moderne trucks. Eigen truckstops. Respect voor de Serven en de Kroaten. Zo voerden de Hollanders ooit ook handel. Met de Letten, met de Barbarijse Zeerovers (admiraal De Ruyter). Nu mag dat niet meer van Wilders. Men trekt zich daarvan niets aan, natuurlijk. Je moet gewoon even je blik omdraaien: De zijde route van OOST naar West. We leven allemaal samen in 1 kleine wereld. West muss Ost verstehen. En begrjpen, waarom het Oost en het Westen ziet en daarnaar handelen. In het Westen zijn we allemaal een beetje oost, en in het Oosten ...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Een westelijke tak van de zijderoute - Journal - HUIBSLOG

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>