Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Brussel moet zelf zijn gemeenschaps-bevoegdheden uitoefenen (onderwijs, belastingen, enz.) [NL] | Main | Avigdor Lieberman schrijft weer eens aan de Amerikanen voor, wat ze moeten doen [NL] »
Wednesday
May192010

Wilders wil "dominante wortels" in de grondwet opnemen, om apartheid te kunnen invoeren [NL]

Het wortelextract van de PVV is giftig voor de Nederlandse rechtsorde en beschaving.

Op blz. 33 van het PVV-Verkiezingsprogramma wordt uitgelegd wat “Kiezen voor Onze Cultuur” betekent.

Dit ranzige stukje begint met de volgende klaroenstoot:

“Wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt
daaruit voort: onze welvaart, scheiding van kerk en staat, democratie.”

Zelden zijn in twee korte zinnen zoveel primitieve vooroordelen van natuurgodsdienstige aard samengebracht.

Als ook de PVV joods-christelijke en humanistische wortels zou hebben, dan is hier sprake van een terugval op een “bloed-en-bodem” denken.

Aangezien het in de beschaafde wereld niet meer toegestaan is, om te discrimineren op grond van ras, godsdienst, geslacht, enzovoort, heeft Pim Fortuyn zaliger het omweggetje van “cultuur” bedacht. Niet het ras, de godsdienst, de vrouw of de sexuele voorkeuren zijn meer “minderwaardig”. Nee, we noemen het nu “cultuur”.

Maar, zoals we verderop zullen aantonen, bedoelt de PVV met “cultuur” eigenlijk: “natuur”.  De wortels die zich hebben gevoed op vreemde bodem, hebben definitief het karakter van de naar Nederland overgeplante mens (en diens kinderen en kleinkinderen) bepaald. Met alle goede bedoelingen, (die Wilders trouwens best in individuele Marokkanen en Turken wil erkennen): – Wie via zijn “wortels” gevoed is met moslim-bloed, is gedoemd om vroeger of later zijn ware aard te tonen en onze beschaving te gaan “islamiseren”.  Zegt het PVV-program eigenlijk, in het voorbijgaan ook nog cultuur met beschaving verwarrend.

Wien neêrlands bloed door d’aadren vloeit,

Van Vreemde Smetten vrij…

De kromme “wortel”-redenering van het PVV-program dient natuurlijk alleen, om een basis te verschaffen aan datgene waar het Wilders echt om gaat. Namelijk: Mensen in Nederland te gaan onderscheiden naar hun afkomst. Wie de “goede” wortels heeft, behoort tot de “dominante” groep. Dominant betekent: Overheersend. Zoiets als “Herrenvolk”. Maar in Duitsland noemt men het ook niet meer zo, men spreekt van “Leitkultur”.

Wilders heeft dit kernpunt uit zijn program weggestopt in de cultuur-paragraaf ervan. Tussen allerlei giftig gebazel over nationale vlaggen, de omroep, een geschiedenis-canon, enzovoort, verschijnt plotseling, onderaan bladzij 35:

En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur

“verankeren we [...] wortels van Nederland als dominante cultuur”! - Het gebeurt wel vaker, dat kromme zinnen een kromme redenering verraden.

Want, wat blijkt? Voor de PVV geldt dat de genoemde ideologische “wortels” de Nederlandse cultuur ZIJN. Als we die wortels maar “verankeren” in de grondwet, dan is de bedreigde Nederlandse cultuur gered, want dan wordt ze “dominant”.

Hier is sprake van verwarring tussen “natuur” en “cultuur”. In de natuur wordt een plant bepaald door zijn wortels. In de cultuur (van het Latijn: colere=bebouwen) worden planten uitgezaaid, behandeld, met elkaar gekruist en verzorgd met het oog op wat ze produceren. Het is een eindeloos proces van verandering.

Wilders en de zijnen zeggen daarentegen, dat ze hun interpretatie van de Nederlandse cultuur willen opleggen via een “canon” (typisch statisch kerkelijk begrip) die verplicht op school moet worden onderwezen (indoctrinatie) en dat alles onder de Nederlandse vlag, die op alle scholen moet wapperen (één van de “Oplossingen” in de cultuur-paragraaf).

Dat is geen cultuur-opvatting, maar een natuur-opvatting. Iemand wiens bloed (of dat van zijn ouders of grootouders), eenmaal gevoed is vanuit de “wortels” van een moslim-land is besmet met een ongeneselijke handicap. Ondanks zijn individuele goede bedoelingen, die Wilders best wil erkennen, is hij gedoemd, om het wortelsap van een “minderwaardige ideologie” zijn leven lang mee te dragen.

Wilders’ oplossing: Bij grondwet apartheid invoeren. Wie de goede wortels heeft, mag “dominant” (overheersend) zijn. Een soort Herrenvolk-redenering, dus. Al noemt men dat in Duitsland tegenwoordig “Leitkultur”.

Wat kwam er ook weer terecht van de geniale uitvindingen van Willie Wortel?

(Dit artikel werd vandaag gepubliceerd bij Krapuul en is een verkorte weergave van mijn stuk van vandaag op De Lage Landen. Over cultuur, natuur, canon, apartheid, cultuurrelativisme-cosmopolitisme en beschaving valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Bij voorbeeld, dat de grondslagen van de Nederlandse variant van de beschaving veel ingewikkelder in elkaar zitten, dan de wortel-slogans van de PVV beweren. En dat er best heel veel is om trots op te zijn in Nederland, veel meer dan de oubollige canon die Wilders onze kinderen op de scholen door de strot wil gaan duwen. En dat we ons dat niet laten afpakken door lieden, die ons vanaf de blonde top der duinen met knieschoten de moslims onder vuur zouden willen laten nemen.

De mensen die denken bij Wilders rust, veiligheid en “gezelligheid” te zullen vinden, die terugverlangen naar de mythische tijden toen “geluk nog gewoon” was, zullen beseffen, dat Wilders’ revolutionaire plannen alleen maar onrust, onveiligheid en geweld zouden brengen, als ze ooit zouden worden ingevoerd.)PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>