Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Meeuw schijt Op de Vrijheid [NL] | Main | LA Wilders Sanctification Movie Aborted: Yes, We CAN*! »
Saturday
Mar272010

Afshin Ellian geeft giftig advies aan “Sint” Job Cohen. Stuiptrekkingen van een mislukt plan. [NL]

afshin ellianZou NRC-columnist Afshin Ellian misschien de Krapuul-scoop over de gemiste heiligverklaring in Los Angeles van “Sint” Geert hebben gelezen? De vroegere radio-agitpropper van de Tudeh (Iraanse Communistische Partij) vanuit Kabul heeft het vandaag over “Sint” Job (Cohen).

Deze laatste zou, zo zegt Ellian, moeten “polariseren” om de mensen die door Geert Wilders verleid zijn tot mensenhaat ook mee te kunnen nemen in zijn schijnbaar onstuitbare weg naar de top in de verkiezingen van 9 juni.  NRC, 27 maart 2010

Daarmee herhaalt deze aanhanger van Hirsi Ali en bijna-neoconservatief uit Leiden, de giftige adviezen van zijn patroonheilige van vorige week aan de Nederlandse politiek. Inhoud: Wilders is een nuttige idioot geweest, zijn oplossingen slaan nergens op, maar, zo lijken Ali en Ellian te zeggen, neem toch alstublieft de racistische dynamiek van Wilders over en lijf je in in de komende “Clash Of Cultures”, een derde wereldoorlog tegen de Islam!

Ellian heeft daar een verward betoog over, vandaag. Hij zou toch beter moeten weten. De Tudeh-partij was een belangrijke speler in de oppositie tegen het autoritaire regime van de Shah in Iran. In 1979 steunde de Tudeh Khomeini’s machtsgreep, denkend, dat het hier om een “nuttige idioot” ging, die spoedig door de communisten terzijde zou kunnen worden geschoven. Maar de mensen in Iran dachten daar anders over. Ze wilden in rust de (naar mijn mening: rampzalige) nieuwe theocratische orde genieten. Dertig jaar later komt daartegen verzet. Maar de Tudeh van Ellian speelt daarin geen rol meer.

De mensen die Geert Wilders een tijd lang achter zich heeft weten te krijgen, worden niet gemotiveerd door een religieuze haat tegen de Islam of door een racistische haat tegen Arabieren en Turken, laat staan: Palestijnen. De allermeesten, althans. Ze willen rust en een betrouwbaar bestuur. Ze steunden Wilders, omdat hij de indruk wekte, de zittende elites wakker te schudden. Nu er een redelijk alternatief in de persoon van Job Cohen is opgestaan, stromen de Wilders-aanhangers terug naar de traditionele partijen, de PvdA incluis. Er is helemaal geen claim op racisme en anti-islam ontstaan, waarmee Cohen zich zou moeten verzoenen, om te “polariseren”.

Illustratie daarvan zijn de reacties van Telegraaf-lezers vandaag op het nieuws over het gedrag van PVV-fractielid Hero Brinkman. Wilders heeft voor velen van hen afgedaan. Ellian’s “advies” aan Cohen is een zielige stuiptrekking van een gokker die verloren heeft.

Bron: Krapuul.nl

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>