Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Ulfkotte - Desperately Seeking shana@alexandria.cc [DE] | Main | Hassnae Bouazza parle de TOUT à la télé marocaine! [FR] »
Tuesday
Feb162010

Wat Hassnae Bouazza echt zei voor de Marokkaanse Televisie [NL]

Ik beloofde de Nederlandse (geweldige) website "Frontaal Naakt" een vertaling van wat Hassnae Bouazza zoal verklaarde op de marokkaanse televisie, toen ze deelnam aan de Salon International de la Culture et du Livre in het land van Mohammed VI. Ik heb het hier en daar wel een beetje samengevat. Als ik iets gemist heb, laat het me snel weten. :)


ITW Hassnae BOUAZZA 

Clip luidt als volgt:

00:00 Onder het hoge beschermheerschap van zijne majesteit de koning Mohammed VI
00:00 Ministerie belast met de buitenlandse relaties van het koninkrijk Marokko

Ik was vier jaar oud, als mijn ouders vertrokken uit Noord-Marokko.
Ik heb weinig herinneringen over Marokko als klein meisje, maar Marokko is altijd mijn land gebleven.
Dat heeft me ertoe gebracht, om de Arabische wereld te tonen zoals ze is, van binnenuit.
Daarmee wil ik een menselijker beeld tonen van de Arabische wereld: wat ze bekijken op de televisie, enzovoort...
De autochtonen (de Nederlanders) zullen me altijd blijven zien als een Marokkaanse, maar ik trek me daar niets van aan.
Bij voorbeeld aan de hand van seksualiteit, heb ik aangetoond dat er geen verschil bestaat tussen hoe Moslims en Niet-Moslims de seksualiteit beleven.
Omdat ik dezelfde taal spreek als de oorspronkelijke bewoners van het land en omdat ik tegelijkertijd een dochter van immigranten ben, geloof ik, dat ik dat duidelijk kan maken.
En toen vroeg plotseling een Marokkaanse vriendin, een van m'n collegas: "Maar wat denkt je moeder daar wel van?"
Ik was daar helemaal niet op voorbereid. Want mijn moeder stelt nooit zulke vragen. Ze begrijpt heel goed, dat ik deelneem aan een Nederlandse diskussie, die weinig of niets te maken heeft met wat de Moslims bezighoudt.

Ook op deze salon, waren er betere- en gedetailleerdere getuigenissen van Marokkaanse vrouwen die van de nood een deugd hebben gemaakt in de immigratie in West-Europa. Maar Hassnae's getuigenis is bijzonder, vanwege de link naar sexualiteit.

Niet dat wij hier van onze stoel vallen, als bevestigd wordt, dat Moslims even veel en weinig sexueel zijn als niet-Moslims. Daar hadden we al onze vermoedens over.

Maar we waarderen het wel, als dat zo maar gezegd wordt, voor de Marokkaanse televisie, terwijl bij ons Wilders bezig blijft om Moslims af te schilderen als onmensen die sexualiteit en geweld/onderdrukking niet zouden weten te scheiden.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>