Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Wanneer distantieert Wilders zich van de steun van het Vlaams Belang? [NL] | Main | PVV: Privéclub voor Voorschotten op Volksverlakkerij [NL] »
Sunday
Jan312010

Adam Hasner verzamelt geld voor Wilders in Florida. Antiterrorisme-maatregelen maken financiële transparantie mogelijk! [NL]

Weet Mr. David Feingold, 83 jaar, uit Boca Raton, dat z'n geld straks wordt opgesoupeerd door bij voorbeeld de heer Hero Brinkman van de PVV, ook wel genaamd Drinkman?

Wilders was in Florida, USA, in april 2009.  Hij sprak op de "Free Speech" Conference, die werd georganiseerd door de Republikeinse fractieleider in de Senaat van Florida, Adam Hasner.
Wilders werd goed betaald, zowel voor zijn optreden op de conferentie, als, later, toen hij als gast van fundamentalistische synagoges optrad.

Vanuit Florida maakte Wilders een lezingentour bij een aantal synagogen, ook in het Noordoosten van de USA.

Lees het vervolg bij De Lage Landen!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>