Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Log 12.3 Kotz, Ulfkotz, Generellkotz aber, mit Liebe [DE] | Main | Christian and Muslim Dreams Of Empire: Turkey and Holland 08.03 [EN] »
Wednesday
Mar122008

Log 12.3 Verdonk, Cécilia, Ates & Ulfkotte [NL]

::NL:: Ik ben onder tandheelkundige behandeling in Oost-Europa. Je moet wel, tegenwoordig, want voor mijn generatie is de toegang tot vergoedingen tegen een redelijke prijs, sinds de tachtiger jaren geblokkeerd. (Ik heb het over Nederlandse voorzieningen; in België, waar ik woon, is het tot nu toe beter geregeld, maar daarvan kan ik als Nederlander niet profiteren.)

1191208-1409158-thumbnail.jpg
Rita probeert een soort VOC-nationalisme te mobiliseren
Maar daarom niet getreurd, lieve mensen. Mijn Hongaarse (vrienden/innen) zijn even competent als welke benelux-tandarts ook. Zelfs complicaties, zoals atrofiëring van de kaak, vinden goede remedies bij onze Europese partners. En het kost - hou je vast!!! - ongeveer 10% van wat het in Nederland of België zou kosten voor een niet-verzekerde particulier!

Ik val midden in de opwinding over het FIDESZ-referendum tegen patienten-bijdragen voor doktersbezoek. De Hongaarse medici worden nog steeds betaald volgens de oude schemas, als ambtenaren. De (in meerderheid sociaaaldemocratische) regering van Hongarije had, daartoe opgeroepen door de EU, kleine patientenbijdragen ingesteld voor elk doktersbezoek. Niets vreemds: Iedereen betaalt al lang iets extras met een envelopje voor de arts.

Maar de Fidesz partij, zelf veel liberaler en marktconformer dan de regerende socialisten, wilde een spaak in het wiel steken en verkreeg toestemming om een referendum te houden tegen (o.a.) deze maatregelen. En "won", natuurlijk.

Want wie wil meer belastingen? 

Een eenvoudige en effectieve manier om dergelijke opportunistische en demagogische referenda tegen te gaan, zou zijn geweest: de verplichting voor de referendum-aanvrager, om reële compensaties aan te geven voor de voorgestelde belastingverlichting.

Blijkbaar is hier nog niemand op dat idee gekomen. Lieve, Hongaarse vrienden, kijk bij voorbeeld eens naar het "konstruktives Vertrauensvotum" dat in de Duitse Bundestag vereist is, om de éne regering te vervangen door een andere!

Verder ligt er op de plank:

  • [NL] Rita Verdonk in moeilijkheden
  • [FR] Cécilia, la dernière sarkoziste
  • [EN] The End of the Superpower Dreams
  • [DE] Ulfkotteraria!
met hartelijke groet - HUIB

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>