Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Ulfkottes Akte Islam verklagt in Belgien [DE] | Main | [DE] Klammheimlichen Hetzer und staatstragenden Kollaborateure: Vor oder nach dem Genozid bestrafen? Oder gar nicht? »
Monday
Feb042008

Log 3.2 [NL] Huishoudelijk

De kolombreedte en de lettergrootte van HUIBSLOG zijn aangepast. Aangenamer lezen, vooral voor mensen van mijn leeftijd Old hat..

In de IMAGES rubriek zijn nieuwe foto's opgenomenvan mijn tweede Balkan-reis

Het is nog niet gelukt om Snap Shots te integreren in HUIBSLOG. Die illustreren links met, ja:, snapshots van de btrokken web-pagina. Het werkt wel op mijn 6 blogger.com Blogs.. Niet dus op Toto Le Psycho (Monde-versie van Wordpress), noch op e-urban, dat net als deze blog door Squarespace wordt gehost. Komt nog. Jealous.

De bezoekersaantallen op deze blog zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Begrijpelijkerwijs veel Duitsers (Ulfkotte), die helaas voor een deel naar mij zijn verwezen door een nieuwe radikaal-conservatieve en anti-Islam blog, die net als Gates of Vienna, PI e.a., in de VS is gevestigd (gegenstimme). 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>