Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Nederland: Het Schaamhaar Voorbij... (1) [NL] | Main | Inter-prêtre, un roman de réflexion [FR] »
Tuesday
Nov252008

Duckhome nu ook in het Nederlands [NL]

Een informeel netwerkje van bloggers in verschillende landen, die zich tegen racisme en vreemdelingenhaat keren, krijgt vorm. Onze vrienden uit Berlijn van Duckhome hebben sinds vandaag een nederlands-Engelse rubriek.

Klikken voor volledig beeld!

De eerste vertaling naar het nederlands die ze daar hebben gepubliceerd, is een artikel over de karikaturale "karikaturenstrijd" die Udo Ulfkotte is aangegaan met de meerderheid van zijn zojuist gefuseerde anti-Islam club "Burgerbeweging Pax Europa". Op 30 november moet dit debat zich ontknopen op een Duits landelijk congres van deze burgerbeweging.

Ook op Huibslog zal aan deze kwestie nog aandacht worden besteed. Intussen: Wees zo goed en verblijd onze Duitse vrienden met een bezoek. Hun Nederlands is nog bepaald niet volmaakt, maar waarschijnlijk niet slechter dan ons Duits hier :-) ...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>