Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« "Eigen Cultuur" is niets anders dan een leeg kader | Main | Log 28.12 [FR] Comprendre, c'est rabaisser? (La méthode "Gerda") »
Saturday
Dec292007

Log 29.12 [NL] Wat er in de nieuwe Europese Ruimte mogelijk is

1191208-1235165-thumbnail.jpg
Click for a splendid image
Tussen alle Ulfkottiana door, groeit de behoefte aan iets positiefs.

Kritiek aan de kritiek mag nog zo gerechtvaardigd zijn, maar kritiek aan de negatieve kritiek, bekoort op den duur slechts mensen die eigenlijk tevoren al overtuigd waren van ons gelijk.

Wat ontbreekt, is een positief engagement. Daarbij gaat het om twee dingen:

  • een inspirerende visie op de enorme openingen die zich bieden vanwege het ontstaan van een Europese ruimte, en
  • aangeven, hoe je je daarbij kunt inzetten, voor jezelf, zowel als voor anderen.

Europese Ruimte. Twee woorden die elk staan voor een schat aan idealen en mogelijkheden.

Europees

zijn de sociale waarden die nagenoeg alle staten in ons werelddeel handhaven binnen de markteconomie. Europa staat voor de garantie van een minimaal menswaardig bestaan. Dat onderscheidt de Europese cultuur van bij voorbeeld de US-Amerikaanse. De motor daarvan is: Solidariteit, of, zoals de Franse Revolutie het uitdrukte: Broederschap. Vrijheid, Gelijkheid en ...

Solidariteit wordt afgedaan als een softe manier van politici, om de chantage van luiaards en randcriminelen af te kopen. Gevallen van misbruik van sociale voorzieningen worden luidkeels aangeroepen terwille van een individualistische, egoïstische en kille maatschappijvisie. Die komt zowel van links (anarchisten) als van rechts (anarcho-kapitalisten). Maar solidariteit, "broederschap", is een trotse stap vooruit in de menselijke beschaving, zeker vanaf het moment dat solidariteit werd onttrokken aan de sfeer van liefdadigheid en afhankelijkheid, waarin ze zich bevond in de tijden van kerkelijke overheersing.

Europa heeft zich ontwikkeld tot een ruuimte van vrede, van redelijkheid en van solidariteit. Het breidt zich als een prairievuur (!) uit naar andere delen van het Euro-Aziatische continent. Ondanks (of misschien: dank zij) de vreselijke en gewelddadige ervaringen van de twintigste eeuw (Geert Mak, Mazower, hier besproken) biedt de Europese eenheid een nog niet in de wereldgeschiedenis gekend perspectief op een humane samenleving.

Ruimte 

ontstaat door openingen naar nieuwe landen, nieuwe gebieden, buren. Ruimte is vreselijk belangrijk. Het besef, dat er in het Oosten een schat aan mogelijkheden liggen te wachten, verruimt de geest, relativeert de frustraties in het oude, dichtbevolkte, onbeweeglijke, Europa. Het geklets van een Wilders, een Ulfkotte, een Le Pen zakt plotseling weg. "Laten ze hun eigen boontjes doppen - wij zijn onderweg!"

Mijn EuroBlogs zullen in 2008 zich hierop concentreren.

E-Urban, de website van de (her-)ontwikkelaars van "opgegeven" stadswijken in Europa, zal tonen, wat Europees ontwikkelen vermag. 

En de Franstalige, Nederlandstalige en Amerikaans-talige blogs die zich richten op de diverse deelculturen die zij bedienen, zullen zich vastklampen aan "Trots Op Europa" (TOE), en het provincialisme overstijgen van Verdonk's "Trots Op Nederland" (TON), niet omdat je niet trots op Nederland (of op België) zou moeten zijn (ik ben het), maar omdat het wijdere perspectief van Europa zal helpen, om dergelijke "trotsen" te ontdoen van hun nostalgie naar een never ooit bestaan hebbend verleden.

Goede voornemens voor 2008.

Ik heb gezegd. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>