Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Nederland beleeft geen "sluipende islamisering", maar een sluipende DEMONISERING! [NL] | Main | L'autogestion carnavalesque des Bruxellois en 1511 - une idée pour 2010? [FR] »
Friday
May282010

Haatdrager vermomd als Kaasdrager. Henk en Ingrid voorgelicht over de Rijksdagbrand. [NL]

Het kaasmeisje Frau Antje is in Duitsland even beeldbepalend geworden voor Nederland, als het Zeeuws Meisje dat in Nederland is voor de provincie Zeeland (”Geen cènt te veel, hoor!”)

Hoe Duitsers aankijken tegen dit plaatje

Logisch dus, dat deze karikatuur bij onze oosterburen de associatie opwekt van weer een gekke Hollander, die z’n gevaarlijke praatjes komt verkopen onder de dekmantel van zo’n onschuldige consumptie als “Käsehäppchen” – kaasblokjes.

De associatie met brandstichting is minder gek dan  ze lijkt, zodra je je herinnert, dat de doorgeflipte anarchist Marinus van der Lubbe uit Leiden begin-1933 de Rijksdag in brand is komen steken. Op een voor Hitler wel bijzonder gunstig moment: Hij kon meteen het parlement sluiten en zonder stoornis zijn nazi-program gaan uitvoeren.

Veel later is gebleken, dat Van der Lubbe vermoedelijk door de Nazis is gemanipuleerd. Maar dat was lang nadat hij als het ware met de lucifers in de hand was gearresteerd, de brandstichting had bekend, met gebogen hoofd voor het Leipziger gerechtshof was verschenen en ter dood gebracht. Het beeld werd: Hollanders spelen met vuur. En zijn zo bezeten van hun eigen anarcho-terroristische illusies, dat ze een gemakkelijke prooi zijn voor lieden met tegengestelde bedoelingen en illusies.*)

(Over Van der Lubbe en de Rijksdagbrand van '33: Martin Schouten 1999 [NL])

In dat kader past Geert Wilders natuurlijk uitstekend. Althans, voor de vele Duitsers die een broertje dood (vaak letterlijk) hebben gekregen aan elke vorm van Herrenvolk-hysterie. Stokebranden, al zijn ze vermomd als de opvolger van Frau Antje, kunnen ze missen als kiespijn. In Monschau begon hun victorie. :lol:  

Een Nederlandse kijk op het plaatje

Henk en Ingrid (Anja) uit de vinex-wijk zullen vermoedelijk anders aankijken tegen deze profeet-karikatuur. (Niet alle profeten heten Mohammed.)

Daarom, speciaal voor hun tweeën (drieën), volgt hier een leerzaam verhaal.

Toen de PVV in juni 2010 maar negen zetels had gehaald in de tweede kamer, Hero Brinkman en nog twee andere fractieleden hun eigen partij waren begonnen en Wilders zichzelf had geroyeerd uit het bestuur van zijn stichting, werden er na een jaar nieuwe verkiezingen gehouden, waarbij Wilders’ PVV 0 zetels overhield.
Geert Wilders, Fleur Agema en nog een paar oude getrouwen met een weinig indrukwekkend arbeidsverleden (denk aan Dion Graus!) waren dus werkloos en moeilijk plaatsbaar. De politieke pensioenen en wachtgelden waren op voorstel van de PVV grotendeels afgeschaft met ingang van 2011, om een einde te maken aan het potverteren van de linkse politieke elite op kosten van de gewone burger. Na zes maanden moesten Wilders en de zijnen, op straffe van korting op hun uitkeringen, dus wel een door het arbeidsbureau redelijk geachte arbeidsplek aanvaarden.

Aangezien de vertegenwoordigster van het Bedrijfsschap Kaas- en Melkproducten in Duitsland en Oostenrijk, Frau Antje, de 65-jarige leeftijd had bereikt (met steun van de PVV was immers de pensioenleeftijd niet naar 67 jaar opgetrokken), werd aan Fleur deze op zich honorabele en behoorlijk betaalde baan aangeboden. Ze wilde het best graag gaan doen. Maar Geert Wilders, die immers niets aan anderen kan overlaten, als het om publiek optreden gaat tenminste, stak daar resoluut een stokje voor. “Dan doe ik het nog liever zelf!”, sprak hij.
Fleur was hevig teleurgesteld. Maar toen Geert Wilders haar uitlegde, waarom ze die baan niet moest aannemen, droogde ze al vlug haar tranen en hernam haar rol van dappere kleine adjudant(e).
Wilders had met zijn scherpe blik gezien, welk een doortrapte geïslamiseerde intrigue achter het bananplannetje voor Fleur Agema zat. Geert had gezien, wat niemand, ook jullie niet, Henk en Ingrid, had gezien. Frau Antje draagt een KOPVOD.
Weliswaar geen islamitisch kapje, maar toch wel een symbool van vrouwenonderdrukking en bovendien, bij contract met de kaas- en melkboeren, VERPLICHT! Om van de oorijzers nog maar te zwijgen. Enfin, je kunt erover discussiëren. Maar als er iets is wat Wilders niet verdragen kan, dan is het wel het risico, dat moslims en hun vrienden eventueel hem heel erg hard zouden kunnen gaan uitlachen.
En zo is het gekomen, beste Henk en Ingrid (en Anja natuurlijk ook), dat Wilders de job van Frau Antje met gevaar voor eigen leven en op risico van hatelijke spot in het vijandige Duitsland op zich heeft genomen (met uitzondering van de gemeente Monschau).
Maar Geert is niet klein te krijgen! Op zijn reizen, kris kras door het land, ageert hij  onvermoeibaar tegen moskee- en minaretten-bouw. Dringt aan moslims stukjes Hollandse kaas op die niet halal zijn en pikt daarbij stiekum de doosjes lucifers uit hun broekzakken, zodat ze hun bommen niet kunnen ontsteken!

Nog steeds een held, maar een tragische held, onze Geert!

Henk en Ingrid waren na het horen van dit verhaal erg ontroerd. Tranen drupten op de beeltenis van hun gevallen profeet. Maar de volgende dag was het al weer helemaal over.

Anja en Ingrid hadden het maar druk met bakken en braden op de gesubsidieerde interculturele barbecue in de Vinex-wijk, en Henk liet de houtskool, samen met buurman Ali, perfect gelijkmatig branden. Dat is echt niet gemakkelijk. Je hebt er flink wat lucifers voor nodig.

En onwillekeurig dacht Henk even bij zichzelf: “Ergens toch wel een geluk, dat die lucifersdief hier niet rondloopt. Opgeruimd staat netjes!”

----  

*) Bert, een reageerder bij www.Krapuul.nl, waar dit stuk vanochtend verscheen, wijst me  terecht op het volgende:

De lucifers lijken me vooral ook een expliciete verwijzing naar het hoorspel/toneelstuk “Herr Biedermann und die Brandstifter” van Max Frisch (http://tinyurl.com/2wmcxaa). Helaas ook na bijna zestig jaar nog onverminderd actueel.
Dat verandert overigens niets aan de strekking van mijn verhaal. Mensen met oogkleppen, komend uit een droomwereld zijn een gemakkeijke prooi  voor lieden die er belang bij hebben brand en paniek te stichten.  - En daarvan de schuld bij anderen te leggen: Gladio, die de Brigate Rosse manipuleerde, de Stasi die iets dergelijks deed met de RAF, etc.

Huib heeft dit geschreven met het oog op een beter begrip tussen de verschillende volken van Europa. Moslims inbegrepen. Als verstokt cultureel relativist staat hij echter open voor uw wellicht sterk afwijkende gedachten en meningen naar aanleiding van deze Wilders-karikatuur.

De afbeelding "Echter Käse aus HollandTM" is aan Huib's blogs ter beschikking gesteld door de maker ervan, Frank Köpperschlager, via Duitse fans. Wofür herzlichen Dank an Dagmar, Muka, Elliott und Frank.

Reproductie alleen met bronvermelding, svp!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>