Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Fox News: Europeans are a Bunch of Godless Sinners! [EN] | Main | De Verlichting verlicht: Voltaire, de Rede en de Beledigingen (FetF, LeMondeBlog) [NL] »
Friday
Apr162010

Fox News: Europeanen zijn een stelletje goddeloze klungels’ [NL]

Fox News weet het precies - Wij, Europeanen, zijn een stelletje godverlaten klungels!

(Met dank aan Politblogger.eu van Dietmar Näher)

Nee, de onderstaande video is geen fake. Dat de economische problemen van Europa veroorzaakt worden door een stelletje goddeloze klungels, dat meent Fox-News letterlijk:

Popout

Een illustratie van de snel groeiende culturele kloof tussen Europa en de US.

Ik geloof daar persoonlijk niet zoveel van.  De basis-waarden van de Amerikaanse Constitutie komen uit de Europese Verlichting. Veel van de nieuwe inzichten in cultuur, beschaving en economie komen in Europa uit de US. Al sinds de vijftiger jaren.

Maar de behoefte om zich een tegenstander, een vijand, te scheppen, zijn altijd groot. De Nazis hadden het in de dertiger jaren over de Amerikaanse "Oostkust", waarmee ze de Joden bedoelden. Nu wordt door Amerikaans rechts de zaak omgekeerd: Wij Europeanen, zijn van God los geraakt, en worden daarom gestraft met economisch verval...

Ik ben een groot voorstander van het bevorderen van een gezamenlijke Europese identiteit. Die hebben we namelijk al lang. Maar ik verzet me met handen en voeten tegen het identificeren van die identiteit via valse tegenstellingen. Of dat nu tegen Noord-Amerika is of tegen de Islam.

Europa heeft genoeg aan zichzelf. Meer dan genoeg!

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>