Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Dutch Justice publishes an Anti-Fitna, as Wilders has to appear in Court on 20/1. [EN] | Main | Wilders Prepares for His Day in Court (Set for January 20, 2010) »
Monday
Jan042010

Laten zien waar het op staat met Wilders: Wachten Kan Niet Meer... 3.1.10 [NL]

Geert Wilders moet 20 januari 2010 voor het Amsterdamse Gerechtshof verschijnen, omdat hij door een groot aantal Nederlanders en Nederlandse organisaties beschuldigd is van haatzaaien.
Het had maar een haartje gescheeld, of het was helemaal niet tot dit - al te lang uitgebleven - proces gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de klachten afwijzen, maar de Rechter heeft bepaald, dat het OM zijn werk moet doen. Nu ligt er dus een aanklacht, met burgerlijke partijstelling van de klagers.

Ook het grootste deel van de politiek (met eerbare uitzondering van D'66 en Groen-Links) wilde (en wil) eigenlijk helemaal niet dat dit proces plaatsvindt. Men is bang, dat Wilders nog meer publiciteit krijgt voor zijn idiote ideeën. Ja, Wilders zal veel aandacht krijgen. Hij zal er een show van proberen te maken, onder anderen door het als getuige oproepen van de verachtelijke Theo-Van-Gogh-moordenaar, de Amsterdamse ex-scholier met uitzinnige plannen, Mohammed Bouyeri, die terecht levenslang in het gevang zit. Wilders weet, waar zijn objectieve bondgenoten zitten.
Het CDA en de VVD (als ik goed ben geïnformeerd) sluiten op dit moment niet uit, dat ze met Wilders' US-Israeli gefinancierde lobby-firma die zich "partij" noemt, ooit zouden willen regeren. Dat is het oude, al in 2002 met de LPF opgevoerde spelletje. Handig, om het hele Nederlandse centrum-linkse spectrum van de macht uit te sluiten! Balkenende presteerde dit al eerder via een "achterkamertjes-niet-aanvals-overeenkomst" met Pim Fortuyn in 2001/02.

Maar dat helaas aan de heer Wilders een rechtbank-forum moet worden toegestaan, is nu juist de schuld van de Nederlandse politieke elite, een groot deel van de PvdA incluis. Immers, men is als grijze muizen weggevlucht in de "Linkse Schuilkerken", toen een groot deel van het volk begon te steigeren tegen de onsociale en bureaucratische ideeën die in de eindfase van de paarse Kok-regeringen hoogtij vierden. "Laat de bui maar overwaaien" en: "Pas je maar een beetje aan aan het racistische discours", en: "Straks, als blijkt dat Wilders er een puinhoop van maakt, komen we vanzelf weer terug": "Vooral geen golven maken!", zoals de drenkeling zei, toen hij tot z'n nek in de stront zat. De Weimar-republiek in 1932.

Een beetje meer "Zivilcourage" in de politiek, had al veel geholpen:

  • De kamervoorzitter kan idiote kamervragen tegenhouden, als de meerderheid van de Kamer dat ook vindt.
  • De kieswet impliceert, dat eenmansondernemingen, zoals de PVV, zich helemaal niet in de verkiezingen mogen mengen.
  • In alle beschaafde Europese landen is partijfinanciering aan controle onderworpen. Niet in Nederland: Pim Fortuyn werd al in de tang genomen door de vastgoedmaffia, en zijn LPF nadien nog meer. Verdonk is daarvan een volgend voorbeeld.
  • Het taboe op vergelijking met de opkomst van het fascisme, hoe begrijpelijk ook, houdt niet in, dat men maar stil moet blijven zitten, als Wilders gaat pleiten voor Neurenberger discriminatie-wetten en etnische cleaning van Europa. Er is een grens.

Maar men liet Wilders en zijn ondergeschikten rustig de meest idiote en hetzerige vragen stellen. Er werd niets gedaan om de kieswet te preciseren in de zin dat alleen democratisch georganiseerde instellingen aan verkiezingen mogen deelnemen. De financiering van Wilders' stichting en zijn ledenloze (!) PVV vindt grotendeels plaats vanuit semi-officiële stichtingen in de USA, erfenissen uit het Bush-tijdperk. In geen enkel beschaafd Europees land is zoiets mogelijk. Trouwens, ook in de USA zelf niet.

De kunstmatig opgeroepen onveiligheids-hysterie is onvoldoende bestreden: begrip en uitleg hadden veel kunnen voorkomen.

De moderne rechtse populisten denken eenvoudige omweggetjes uit, om onder de dekmantel van principes als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van alle mensen voor de wet en verbod op etnische-, religieuze- en geslachts-discriminatie, het omgekeerde daarvan na te streven.

Immers, als je ervan uitgaat, dat iemand die in een Islamitisch land geboren is, of een of meer moslim-voorvaderen heeft, per definitie een (potentiële) terrorist is, aangezien de Islam onveranderlijk en erfelijk belast zou zijn met een criminele instelling, dan kun je mensen met een moslim-achtergrond ontmenselijken, dus uitsluiten van de wetten en rechten van de "beschaafde" wereld. Natuurlijk zal Wilders nooit zeggen, dat Moslims een "verdoemd ras" zijn. Dat is al te gortig. Maar via de omweg van de "duivelse" Islam, lukt dat hem toch.

Door te zeggen, dat de Islam geen godsdienst, maar een "gewelddadige ideologie" zou zijn, ontkomt hij aan het verbod op religieuze discriminatie.

Door te beweren, dat sommige achterlijke gebruiken in sommige moslimkringen ten aanzien van de vrouw, inherent zouden zijn aan de Islam, kan hij zelfs voor de Bühne als verlichte emancipator optreden. Totdat hij een door een Afghaanse maffioso verkrachte niet-moslima tegenkomt en haar verwijt, dat ze zich aan de vijand zou hebben overgegeven. Ooit noemde men dat "rassenschande". En symbolisch voerde Wilders een karakter-eermoord op haar uit, in de Tweede Kamer!

In de Tweede Kamer. Daar had een meerderheid al lang geleden zelf een einde moeten maken aan Wilders' misbruik van de democratie. Nu wordt het tersluiks aan de rechter overgelaten. Maar het is de volksvertegenwoordiging zelf, die de wetten maakt en die hoort te waken over de democratie. Een meerderheid van Pontius-Pilatussen kruipt in alle hoeken weg, om maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.
En ja, het valt niet mee, om aan de achterban de boodschap over te brengen:

  • dat de staat niet kan zorgen voor absolute veiligheid,
  • dat het nodig is, om aan Europa mee te doen, juist voor meer veiligheid,
  • dat het samenleven met immigranten en hun kinderen problemen geeft voor de oorspronkelijke bewoners, maar dat de oplossing NIET kan zijn, om de immigranten maar weg te sturen, of te koeioneren,
  • dat "zeggen wat je denkt", ook inhoudt, dat je eerst moet denken, voordat je wat zegt en dat het denken daarna nooit ophoudt, als je luistert naar wat anderen zeggen, na te hebben nagedacht.

Nee, daar word je niet onmiddellijk populair mee. En je vindt het ook nergens terug in de management-boeken die de bijbels van van de wereldvreemde angsthazen zijn, die voor een te groot deel de Kamerfracties bevolken. Maar op den duur zul je er toch mee winnen. Want de mensen zijn echt niet dom. Veel van de Wilders-aanhangers zullen opgelucht zijn, als ze eindelijk iemand horen, die zegt, niet wat de mensen graag zouden willen horen, maar waar het echt op staat. Zonder illusies. Ze zullen hun stem niet meer vergooien aan een provocateur.

Voorlopig is het echter nog zo, dat de halve natie van zijn stoel valt, als een hoge politiefunctionaris in het christelijke Nederlands Dagblad komt verklaren, dat een eventueel lokaal aan de macht komen van PVV-huurlingen "politiefunctionarissen voor ethische dilemma's" zal kunnen plaatsen. Dilemma's die vergelijkbaar zijn met die waar Nederlandse politiemensen voor stonden tijdens de Duitse bezetting.

Zoals bekend, bleek de Nederlandse politie in die jaren niet heel erg goed voorbereid op die dilemma's. Maar al te veel functionarissen deden braaf, of zelfs actief, aan de jodenvervolging mee. Nederland kan bogen op de hoogste mate van "Endlösung" van alle westeuropese landen: 85% van de Joodse bevolking de dato 1940, was in 1945 uitgemoord. Zonder de Nederlandse politie was dat onmogelijk geweest.

Een bezinning op dergelijke feiten kan beslist geen kwaad. En het is nogal actueel. Zouden Nederlandse politiemensen bij voorbeeld moeten meewerken aan een plaatselijke actie zoals die van een Lega-Nord gemeentebestuur in Italië, "Witte Kerst" geheten, die beoogde om goedschiks dan wel kwaadschiks, zo veel mogelijk niet-witte bewoners uit de std te verdrijven voor de datum van 25 december 2009? Er is toch niet zo veel voorstellingsvermogen voor nodig, om te zien, dat de PVV, als ze bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag of Almere aan de macht komt, ook dergelijke plannetjes zal maken en trachten om die door de politieregio te laten uitvoeren?

Wat is er met de democratische verkozenen in Nederland aan de hand, dat we rechters, theologie-professoren en politiecommissarissen de kastanjes uit het vuur laten halen?

Weliswaar groeit in Nederland en ook in het buitenland het besef, dat de PVV een grens overschreden heeft. Maar er zijn nog veel krachten, die denken te kunnen profiteren van anti-islam haatzaaierij in Europa. Korte-termijn politici in Israel hopen zo hun apartheidspolitiek jegens de Palestijnen (en alle Arabieren, ook de Christelijke-) te kunnen voortzetten. Amerikaanse suprematisten zien hun "collapse of Europe" bevestigd. De eens zo stille theocraten van de SGP denken een bondgenoot te hebben gevonden. Het CDA kijkt de kat uit de boom.
Maar nu Wilders pleit voor discriminerende wetten naar het Neurenberger model (Moslims als Untermenschen, Florida) en een Endlösung voorspiegelt waarbij miljoenen Moslims uit Europa zouden moeten worden gedeporteerd (Kopenhagen, 2009), geldt voor mij, dat er geen andere oplossing meer is, dan een radicale bestrijding met alle democratische middelen, openlijk en desnoods alleen, zonder angst voor intimidatie en bedreigingen door de dolgeworden "judeo-christelijke cultuurdragers".

Om te beginnen, alles ervoor doen dat Wilders straks door de rechter op z'n plaats wordt gezet. Niet de kat uit de boom kijken! En als dat niet lukt: Jammer. Maar de strijd gaat door!

Technorati Tags: , , , ,

Meer over Wilders

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>