Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Wie der Islam die judeo-christliche Tradition weitersetzte [DE] | Main | Integratienota PvdA: Fout gebaar op fout moment, maar inhoudelijk is er weinig mis mee [NL] »
Friday
Dec262008

Gouden tip voor de CD&V voor als ze nog eens een vonnis willen saboteren! [NL]

Fortisrechter Christine Schurmans van het Brusselse Hof van Beroep, die in overleg met Leterme's kabinet en de CD&V-top, alle geoorloofde en minder geoorloofde middelen inzette, om een tijdig vonnis te saboteren, is op non-actief geplaatst. Er loopt een tuchtrechtelijk en mogelijk strafrechtelijk onderzoek tegen haar.

Zo komt er een plaatsje vrij voor de kampioen-traagheidsrechter Paul Versrstraete uit Brugge, die dreigt ontslagen te worden vanwege het feit, dat hij zelden op tijd vonnist. Er werden hem al 50 zaken ontnomen.

Kijk, CD&V, met Verstraete in het Hof van Beroep zou het niet opgevallen zijn, dat het Fortis-vonnis niet op tijd kwam!

'n Gratis tip voor een volgende gelegenheid!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>