Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Nederland en België: CDA- en CD&V zetten christelijke solidariteit op zijn kop (1) | Main | Ulfkotte über den Niederlanden: Die Verblendung 8.1.08 [DE] »
Thursday
Jan102008

België: Verhofstadt éénoor in het land der doofstommen 9.1.08 [NL]

Voor de laatste ontwikkelingen in het Belgische institutionele debat, dat eigenlijk tot nu toe een conversatie van doven was, zie mijn: In Europa Thuis: Verhofstadt bouwt België om.

En dat van die doven is geen grapje: In een klein straatje in Elsene (een gemeente van de stad Brussel) kwam ik eens langs het kantoor van "L'Association Francophone des Sourd-Muets", dus: De Franstalige Vereniging van Doofstommen.

Je zou denken, als er nou één groep is, wie het een zorg zal zijn tot welke gemeenschap naar taal ze behoren, dan zijn het toch wel de mensen die geen enkele taal kunnen horen, noch spreken!

Maar aangezien het hier om "personnabele" aangelegenheden gaat, die uitsluitend door taal-gemeenschappen mogen worden behartigd, hebben de Belgen eendrachtig, handelend naar een nationale karaktertrek die Noord en Zuid gemeen hebben, het systeem ad absurdum doorgevoerd.

Zo ontstaat surrealisme, onze nationale sport.

Verhofstadt bouwt België om

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>