Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Vliegende Hollander tegen wil en dank(zij) Ryanair 3.9.07 [NL] | Main | Uncontrolled Fallout from the Pepperdine Conference: Herr Udo Ulfkotte »
Thursday
Aug302007

Ulfkotte stelt Turkije aan Brussel ten voorbeeld en omarmt het Vlaams Belang als redder in de nood...30.8.07 [NL]

We introduceerden de heer Ulfkotte al in een vorige post. De Vlaamse televisie maakte een kostelijke reportage van de martelgang van de Parteigründer met zijn Vlaams-Belang advocaat Hugo Coveliers naar de Belgische Raad van State.

U. houdt zijn rol van naïeve onpoliticus vol en laat zich "bei der Nase herumführen" door het VB, dat alleen maar oog heeft voor communautaire agitatie. Want Dewinter c.s. wisten natuurlijk best, dat Ulfkotte's beroep tegen het niet-toestaan van diens provokatieve demonstratie voor het EP niet moest worden ingediend bij de Vlaamse Kamer van de Raad van State.

Pikant is, dat Ulfkotte verwijst naar de Turkse manifestaties voor secularisme, die dit voorjaar werden gehouden. Intussen is duidelijk geworden, dat elementen uit het Turkse leger daarvan gebruik hadden willen maken voor het uitvoeren van een staatsgreep. De plannen van diezelfde elementen, om Iraaks Koerdistan binnen te vallen, zijn tot opluchting van de VS en de EU tegengehouden door de AKP, de gematigd islamtische partij, die succesvol was bij de sindsdien in Turkije gehouden verkiezingen.

Het blijft raadselachtig, waarom Ulfkotte, in plaats van een liberale Belgische franstalige advokaat te nemen, zich in de armen van het VB heeft gestort. Het VB is geen liefdadige instelling. Toen het "Belang" moest vaststellen, dat Ulfkotte niet openlijk met hen en hun ordedienst wilde samenwerken, hebben ze hem in de val gelokt. Eerst, vorige week in het kantoor van Philip Dewinter, vervolgens, door zijn beroep tegen het niet-toestaan van de demonstratie te saboteren en te gebruiken voor eigen agitatie tegen de federale Belgische staat. 

Hieronder de reportage van de Vlaamse televisie bekijken:

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>