Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Iraq: An interesting error | Main | Arrêt sur Rage: Dora 9.6.06 [FR] »
Tuesday
Jun202006

Holland in Europa: Grote Broek - Klein Hartje 20.6.06 [NL]

foto: Budweiser AG

Is het toevallig, dat Nederland de laatste tijd in Europa het erbij laat zitten? (Zie post in Huib's "In Europa Thuis": Nederland afwezig in Europa).

Als het niet toevallig is, moet het wel haast liggen aan de regressie die Nederland vertoont op Europees vlak, zo niet op algemeen intellectueel vlak.

Van mijn standplaats uit gezien, verpietert de Europa-receptie in Nederland gelijk op met
  • de schrik van Fortuyn,
  • het opgewarmde historische nationalisme,
  • de als "cultuurstrijd" verklede xenofobie en
  • de angstige reacties van de staatslieden en opiniemakers op de afwijzing van de Europese Grondwet.
De grote visie van een Mansholt wordt teruggebracht tot "ongevaarlijke" symbolische pruttelpraat over het Straatsburg-Brusselprobleem, de vergoedingen van Europese parlementariërs, en tot een fietsrally van de SP om Erik Meyer de concept-grondwet ergens bij een Eurokantoor in Brussel te laten inleveren.

En dan gauw weer op de fiets terug, om een Leeuwenhose aan te trekken.

Holland trekt een te grote broek aan.

Op het Europese toneel moet het dienen als een kinderlijke provocatie, thuis is het een statement: Jullie een te grote sluier? - Wij een te grote broek!
Ha, Ha!

Onderbroekenlol uit gêne.

Want genant is het: Sinds mei 2005 vragen de andere regeringsleiders aan Bot, Balkenende en aan de VVD-staatssecretaris voor Europese Zaken van wie ik steeds maar de naam vergeet omdat je nooit meer iets van 'm hoort -
  • "Wat stelt u voor om nu te gaan doen, nu er blokkade is van een versterking van de Europese structuren, de grotere rol voor het Europese Parlement en al het andere wat erg nodig is, om de uitbreiding van nu en de komende uitbreidingen te kunnen verwerken?"
  • "Hoe denkt u uit de impasse te komen, nu de rol van de EU op het wereldtoneel, gegeven het extremisme van de huidige VS, en de gevaarlijke fouten die ze maken, noodzakelijkerwijs steeds groter wordt en dus vraagt om een steviger gecoördineerd optreden in het Midden-Oosten, de Balkan, Afrika?"
  • "Wat denkt uw land bij te dragen, nu gezamenlijk optreden nodig is, om de energievoorziening vanuit Rusland en het nabije Azië veilig te stellen?"
En als antwoord komt alleen gepriegel over Deense cartoons, Turkije en Cyprus, Italiaanse corruptie (even de honderden miljoenen ESF-geld vergeten, die door Zalm in Nederland foutief zijn besteed), vraag om uitstel van executie voor het grondwettelijk verdrag en vrijblijvend gepraat over "normen en waarden".

Holland maakt zich klein, om thuis een grotere broek aan te kunnen trekken.

Maar alle autoriteiten weten, van de VVD, zowel als van het CDA, maar ook van de PvdA, dat dit land al lang niet meer alleen zijn eigen broek op kan houden. Er is geen weg terug meer. Maar ze durven dat niet met zoveel woorden te zeggen aan een publiek, dat bezeten is van een provinciale angst voor globalisering (globalisering waaraan het zijn welvaart te danken heeft). Nee, de angst wordt zelfs ongestraft en onweersproken aangewakkerd door een hele horde van ex-linkse intellectuelen. Populisme, demagogie en na ons komt de zondvloed.

Het Grote Navelstaren vreet alle energie.
Dat de wereld intussen doordraait, wordt genegeerd.

Daarom is Nederland zo pijnlijk afwezig in Europa.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>