Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Log 19.12 [DE] Was ist los mit Pax Europa?. | Main | Post an Udo: Aufklärung im brüsseler Justizpalast [DE] »
Tuesday
Dec182007

Log 18.12 [NL] Niet verdrinken in Udopia

 

Even verantwoorden wat er de laatste dagen wel en niet is gedaan.

Ik dreig te verdrinken in Udopia. Udopia is het virtuele rijk van Udo Ulfkotte. Dat is een meneer in Duitsland, die zich opdringt als een alternatieve anti-islamist. Alternatief, want hij wenst niet te worden beschouwd als racist. Eerder als de opperste verdediger van Europese, Judeo-Christelijke, culturele Waarden. In de practijk echter, gedraagt hij zich als één van de moderne valse haat-profeten. (Akte Islam blog)Ulfkotte predikt naastenliefde en bidden in een woudkapel. (Verein Pax Europa, Die verkehrte Welt) Hij doet pogingen, om de redeneringen van racisten, hun kleding en hun woordgebruik, te humaniseren. (Udo Ulfkotte's Gang Shop met kleding en attributen voor beschaafde Udo-aanhangers).

Uit Ulfkotte's "Gang Shop"- Shirt tegen "Eurabia": 

ulf%20shirt%20europaislam.jpgAls door een wesp gestoken, evenwel, startte hij medio 2007 gemene processen tegen bloggers, die zijn optreden (mijns inziens: terecht) wel racistisch vinden. Gemeen, want Ulfkotte maakte geen gebruik van het commentaar- en antwoord-recht dat iedereen op dergelijke blogs heeft, maar hij startte onmiddellijk een schadevergoedingsprocedure, waarbij hij tienduizenden euros eist van betrokken bloggers. De Duitse justitie hanteert strikte normen tegen laster, een reactie op de erfenis van tijden, waaraan wij ons nog herinneren. Daarom maakt Ulfkotte in Duitsland best wel kans, om zijn critici de mond te snoeren. Naar verluidt, heeft Ulfkotte bij dergelijke processen al succes geboekt en schikkingen bereikt met internet-publicisten.

Mijn Duitse blog-vrienden, die recentelijk ook vorderingen in de bus kregen van Ulfkotte's advocaten, laten het er niet bij zitten. Eind februari zal hun proces in eerste instantie dienen. Ik vind het van belang, dat, juist in Duitsland, de stem van anti-racisten gehoord kan blijven worden. Dat is nodig, want behalve Ulfkotte (die een geval apart is) ritselt het op het ogenblik van haatzaaiende anti-moslim sites daar. De Nederlandse opinie-vervuiling van de laatste jaren zinkt daarbij in het niet. Al is die ook niet (of juist wèl) misselijk.

Ook uit Dr. Ulfkotte's Gang Shop :

 

Ulf%20Oelanbetung%207904.jpgGravend in de wereld van Dr. Udo Ulfkotte, stuit ik op onderdrukt antisemitisme, narcistisch gedrag, obsessies met geheime diensten en iets wat ik niet anders kan omschrijven als grootheidswaan. Op zich is Ulfkotte niet erg de moeite waard, om te bestuderen. Zijn journalistieke boeken en roman zijn slappe aftreksels van wat bij voorbeeld Mark Steyn in de VS durft te presteren. Idem dito wat betreft de grootste hetzblog in Duitsland, "Politically Incorrect" (PI). Vaak is wat hij doet, bijna een karikatuur te noemen van wat echte "white supremacists", succesvoller dan hij, presenteren. 

Ulfkotte's "advocacy" ( = uitputtend bestaande rechtsregels misbruiken tegen tegenstanders, dan wel nieuwe rechtsregels bevorderen, die discriminatie en criminalisering toelaten) tegen bloggers is niet typerend voor het milieu. Extreem-rechtse bloggers beseffen, dat ze er zelf ook belang bij hebben, om justitie buiten het wereldwijde web-dorp te houden.

Ulfkotte bedrijft agitatie, niet zozeer vanwege beoogde politieke doelen, maar om aan de èchte geheime diensten te tonen, waarin ze, naar zijn mening, falen. Ulfkotte ziet een gigantische, wereldwijde, samenzwering van Islamisten, Moslimbroederschap en zelf-hatende linkse intellectuelen en - politici, om de Islam Europa te doen beheersen en aldaar de Sharia in te voeren. Geheime Diensten doen hun desinformatie-werk niet, of niet goed. Ulfkotte wil hun laten zien, hoe het wel zou moeten.

Dat is natuurlijk idioterie. Maar toon dat maar eens aan... Toch is dat, wat de bloggers gedwongen zijn om te doen, willen ze het proces winnen. Kan Ulfkotte een "racist" genoemd worden? Ulfkotte-zelf beschouwt zich serieus als een niet-racist. En het is een feit, dat hij nooit het woord "Rasse" in de mond neemt voor zijn tegenstanders. En evenmin het woord "godsdienst" (Religion). Toch zijn zijn pijlen vrijwel uitsluitend gericht op de aanhangers van één bepaalde godsdienst, de Islam, en diens "meelopers" (dhimmis).

Dierenbeschermer Ulfkotte .... (Gangshop)

Ulf%20fastfood.jpgUlfkotte, daarop aangesproken, verwijst dan naar een serie andere principes, die hij zegt aan te hangen. Tegenover de fractieleider van de Grünen, in een TV-debat in mei 2007, verschool hij zich achter "demografie": Als er te veel vreemdculturige lieden binnenkomen, ontstaat een onbalans, een verstoord evenwicht. Volgens Ulfkotte, gaat het er dus niet om, wat er eventueel zo verwerpelijk zou zijn aan "moslim-culturen", maar hoeveel aanhangers daarvan hij definieert. Als er meer van zijn dan een bepaald bevolkingspercentage, moet het mes erin.

Zo differentieert hij de toepassing van een ander, voor de gelegenheid gehuldigd, principe (dierenbescherming), enerzijds naar Moslims, die niet ritueel mogen slachten en niet tegen varkens mogen zijn, omdat er "te veel" Moslims in Duitsland zijn, en anderzijds naar Joden, die wel ritueel mogen slachten volgens ongeveer dezelfde voorschriften als die van de Moslims en die wèl varkensvlees mogen weigeren. Waarom? - Omdat er van de eersten "te veel" zouden zijn, terwijl er van de laatsten (dank zij de Nazis overigens) nog maar weinig in Duitsland over zijn.

 Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland en Vlaanderen, is het van belang, de wetten tegen racisme, discriminatie en laster, die immers spreken van discriminatie naar "ras, godsdienst , of sekse", te herinterpreteren naar de strekking die ze bij hun opstelling voor de wetgevers hadden. In Nederland wist Pim Fortuyn te ontsnappen aan de antidiscriminatie-wetgeving, door over de Islam te spreken als een cultuur, niet als een godsdienst. Een "achterlijke cultuur", weet u nog wel? Bij de Amerikanen introduceerde Huntingdon het begrip "beschaving", "burgerschap" (civilization), om te concluderen tot een onvermijdelijke "Clash Of Civilizations".

Haatzaaien: Agitatie tegen Brussel's burgemeester
Freddy Thielemans (uit Ulfkotte's Gang Shop): 

Ulf%20cap%20freddy.jpgEr zit niets anders op, dan het oude begrip "haatzaaien" (hate-mongering) tegen personen en/of groepen maar weer uit de kast te halen. Toegegeven, het is een moeilijk hanteerbaar begrip in juridische procedures. Vaak is haat terecht: De haat van gekoloniseerden tegen hun onderdrukkers, de haat van vrouwen tegen mannelijke mishandeling. Daarover moet geproken kunnen worden. Maar kan de rechter bepalen, of haat al dan niet gerechtvaardigd is? Ik denk van niet.

Er zouden daarom andere, meetbare-, criteria gesteld moeten worden, over wat haatzaaierij is en wat niet. Die zouden gevonden kunnen worden in de door de van haatzaaierij beschuldigde personen en instellingen gehanteerde methodes en procedures. Wie consequent en herhaaldelijk, en bij uitsluiting van positieve berichten, leden van een bepaalde groep discrimineert en criminaliseert middels onvolledige-, onware- en geselecteerde negatieve berichtgeving, is een racist. Zoiets.

Er is behoefte, nee: noodzaak, aan een dergelijke bijstelling van de wetsinterpretatie. Dan zou een Wilders, een Verdonk, een Filip Dewinter maar ook een Ulfkotte, neergezet kunnen worden waar ze horen: In het bankje van de misdadigers.

Ik maak dezer dagen een reis door Udo-Land, door Udopia, om argumenten te vinden voor een dergelijk initiatief. Ik trof er al een aantal aan. Ulfkotte zelf is eigenlijk onbelangrijk, en op den duur behoorlijk vervelend. Daarom ben ik vaak bang, om te verdrinken in de exotische logica van Udopia. Ik heb een zwak voor dergelijke fantasten en fanaten en ik kan de neiging niet onderdrukken, om hun logica ad absurdum uit te werken, waardoor surrealistische consequenties aan het licht komen, die op hun beurt weer aanleiding zijn tot veel vrolijkheid en gelach.

Maar het gaat om een ernstige zaak. Ik zal proberen, om zakelijk te blijven.

En niet te verdrinken in Udopia... 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>