Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Amsterdam Court's decision against Wilders creates panic among world islamophobes: Pat Condell spells the Collapse of Europe! [EN] | Main | Dutch hate-mongerer Wilders turned into hero by Rupert Murdoch [EN] »
Monday
Jan262009

Amerikaanse Sjeik is Wilders te slim af. Waarom laat het parlement het aan de rechter over? [NL]

God, wat jammer nou. Het had zo leuk kunnen worden. Sietze Fritsma van Wilders' PVV in debat over de woorden, die een Amerikaanse "sjeik" zou hebben uitgesproken op een lezing in Rotterdam. In de Tweede Kamer nog wel.

We stonden al klaar, om paus Bendedictus' eerherstel voor vier bisschoppen, die de holocaust ontkennen, mee in het debat te brengen. Religieuze leiders die gekke dingen doen, zijn altijd voorradig.
Voor de PVV was het lastig geworden. De Limburgse achterban (Roermond) had het zeker niet gewaardeerd, als Wilders (of zijn afgezant Fritsma) het Israelische standpunt terzake zou hebben verwoord.
"Vrijheid van meningsuiting" houdt geen stand, als ze wordt misbruikt voor diabolisering van hele bevolkingsgroepen. Zo konden de Nazis het Duitse volk opzetten tegen de joden. Een levende democratie verzet zich daartegen.
Het was beter geweest, als dat klusje in het parlement was afgemaakt. Nu moet helaas de rechter ingrijpen. Jammer, dat het gezonde mensenverstand, de PvdA voorop, Wilders niet op zijn nummer heeft gezet in het parlement.
Gelukkig voor Wilders, was de Amerikaanse sjeik het slachtoffer van een vertaalfoutje. Wilders werd niet bedreigd met islamitische billenkoek, (geselen), maar alleen met verachting, onder verwijzing naar de Nederlandse rechter, die hem vervolgt wegens haatzaaien. Een debat in de Kamer over een moslim die terecht verwijst naar de Nederlandse rechter (wat is meer geïntegreerd?), kwam wel bijzonder slecht uit.
Maar wat kun je anders verwachten, als je een filmpje maakt waarin alles door elkaar gehaald wordt en waarin alle Moslims worden beschuldigd van terrorisme?

In een sereen debat was het volgende duidelijk geworden:
Yassin maakt deel uit van de zwarte Amerikaanse Islam-beweging, die zich met handen en voeten verzet tegen het salafisme van Bin laden c.s. Yassin is dan ook in Amerika bepaald geen voorwerp van achterdocht of bewaking door veiligheidsdiensten. De PVV-actie dreigde uit te komen in anti-amerikanisme. Als de paus erbij zou zijn gehaald, was er ook nog eens sprake geweest van anti-israelisme of van anti-katholicisme.

Het is dan ook niet zozeer een kwestie van verkeerd vertalen. Het was meer een kwestie van de automatische piloot: "Sjeik"? - Billenkoek voor Wilders. Wilders slachtoffer: Zeuren in het parlement!
Helaas deed de PvdA ook mee met vragenstellen. Resultaat van de nieuwe oriëntatie van de nederlandse sociaaldemocraten (zie "Integratienota", hier besproken).
Daarmee is de kans verkeken, om eindelijk in het parlement de racistische agitatie van Wilders c.s. aan de kaak te stellen.
Immers, er had al lang door het kamerpresidium een eind gemaakt moeten worden aan het stompzinnige vragenstellen door de PVV. Dat kan. Het presidium is bevoegd, om onzinnige vragen terug te sturen naar de afzender. Ook kan veel strenger worden opgetreden tegen de racistische uitlatingen van Wilders in de kamerdebatten. Helaas schijnt de PvdA ervoor te hebben gekozen, om met Wilders de concurrentie aan te gaan over de vraag, wie moslims het ergst durft te beledigen en te associeren met geweld.

Ik krijg er zo langzamerhand echt genoeg van. Wilders stelt zich beschikbaar aan ultrarechtse Israelische en Amerikaanse krachten, voor hun agitatie tegen Europa. (Zie mijn stuk over de beschuldiging in het Wall Street Journal, als zou de Nederlandse rechter "saoedi-arabische normen" hebben overgenomen.) In Nederland zelf, begint men zich juist van hem af te keren. Geen toevallige samenloop van omstandigheden.

Vooruit, parlementariërs! Even doorbijten, en je bent van die pruik af!

Technorati Tags: , , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>