Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« TPIY: Karadzic' taalstrijd [NL] | Main | België: Franstaligen - "immigranten" in hun eigen land? »
Tuesday
Aug262008

1968: Meirevolte in Parijs [NL]

De Nederlandse publieke televisie besteedde tijdens de zomer bijna elke dag aandacht aan 40 jaar geleden - het magiese jaar 1968. In de uitzending van 19 augustus jongstleden kon je mijn commentaar horen op onze avonturen tijdens de studentenrevolte van mei en juni in Parijs:

..

Als je hierboven op "bekijken" drukt, krijg je de hele NOVA-uitzending te zien, tenzij je rechts in dat scherm op "Fragmenten" klikt en dan het derde fragment kiest.

..

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>